Er det vanskelig å få organisasjonen til å jobbe i samme retning?

Når ulike folk, team og avdelinger både skal jobbe sammen og forfølge egne mål, kan det være utfordrende å få alle til å drive organisasjonen som helhet fremover. Objectives and Key Results (OKR) er et rammeverk for å løse nettopp dette, og her deler vi våre erfaringer for å få deg i gang.

Utfordringen

Er strategien en innarbeidet del av måten dere jobber på, eller havner den fort i en skuff? Forstår folk på alle nivåer hvordan de skal bidra, eller er den kun et verktøy for ledelsen? Klarer ulike enheter å koordinere seg og samarbeide mot felles mål, eller drar de i hver sin retning? I mange virksomheter skorter det ikke på gode og gjennomarbeidede strategidokumenter. Likevel er det sjelden en enkel oppgave å omsette disse strategiene til konkrete handlinger og prioriteringer ute i organisasjonen.

Andre lykkes med koordineringen, men opplever at det mangler oversikt og fremdrift. Kanskje er det så mye å ta tak i at dere sprer innsatsen og ender opp med å gjøre litt av alt, mens ingenting egentlig blir gjort skikkelig? Kanskje bruker dere all tiden på brannslukking og hasteoppgaver, uten å gripe nye forretningsmuligheter? Eller kanskje planlegging og rapportering fokuserer på oppgaver heller enn hvilke effekter de faktisk skal bidra til?

Dette er utfordringer som går igjen i mange organisasjoner og som mange har forsøkt å løse. En metode som har fått mye oppmerksomhet i det siste er, ikke uten grunn, målstyringsrammeverket Objectives and Key Results (OKR).

Løsningen

Objectives and Key Results (OKR) er et smidig målstyringsverktøy. Det innebærer kort fortalt å sette noen overordnede ambisjoner (Objectives) for virksomheten og konkretisere hva det betyr i praksis gjennom målbare nøkkelresultater (Key Results) som underbygger hver ambisjon. Ambisjonene kan godt være åpne og lite målbare. Deres oppgave er først og fremst å peke ut en tydelig retning, være minneverdige og inspirerende, samtidig som de knytter OKR tydelig til foretakets strategi. Nøkkelresultatene, derimot, har sin styrke nettopp i å være konkrete og målbare. Uten måling er det vanskelig å vite noe om effekten av de tiltakene man setter i gang. Tydelige, målbare nøkelresultater indikerer om vi gjør de riktige tingene eller bør endre kurs. Det gjør det mulig å lære og forbedre seg.

For å sikre at strategien følges opp i hele virksomheten, legger OKR-rammeverket opp til at ulike team og avdelinger setter sine egne ambisjoner og nøkkelresultater. Det gjør de ved å se på målene som er satt for selskapet som helhet og spørre seg hvordan de som team kan bidra til at selskapet når sine mål. Dette gjelder også mål som ikke kan knyttes direkte til målene på selskapsnivå. Når selskapets mål er modne for revidering, vil man se på målene som er satt i de ulike teamene og vurdere om noe bør løftes frem som felles mål for hele selskapet. På denne måten fungerer OKR ikke bare ovenfra og ned som et verktøy for strategiimplementering. Det blir også en kanal for grasrotinitiativer og sørger for at informasjon strømmer nedenfra og opp – fra dem som sitter tett på kundene, teknologien og driften til dem som jobber med strategi.

OKR skal ikke dekke alt du gjør, men det viktigste. Fremdrift krever fokus, og OKR er en metode for å sette tydelige prioriteringer. For å få deg i gang, har vi samlet noen gode bøker, blogginnlegg og podcaster om både prinsipper og praktisk bruk av OKR.

Artikkel: OKR – Rammeverket som skaper verdens beste bedrifter?

Med eksempler og sammenligninger hentet fra toppidretten, gir vi en kortfattet innføring i byggesteinene i OKR-rammeverket: Objectives, Key Results og Initiatives.

Artikkel: Er OKR nøkkelen for å lykkes med smidig produktutvikling?

I denne artikkelen forklarer vi hvordan hyppig revidering og raske kursendringer gjør at OKR fungerer spesielt godt i tospann med smidig produktutvikling.

E-bok: The Beginner's Guide to OKR

Skal du komme i gang med OKR, er Felipe Castros nybegynnerguide et bra sted å starte. På bare 50 sider dekker den de grunnleggende prinsippene. Castro har også flere blogginnlegg som er verd å søke opp.

Bok: Measure What Matters

John Doerr gir en grundig innføring i OKR i det som på mange måter er blitt referanseverket på feltet. Her kan du virkelig gå i dybden.

Våre erfaringer

Vi i Bekk har innført OKR både i vår egen organisasjon og hos en rekke av våre kunder. Det har gitt oss noen lærepenger, men samtidig gjort oss sikre på at OKR er et fleksibelt rammeverk som kan tilpasses ulike sektorer, organisasjoner av forskjellig størrelse, på ulike nivåer og i hele eller deler av en organisasjon.

Samtidig blir det stadig tydelig at rammeverket ikke kan gjøre hele jobben for deg. For å lykkes og få mest mulig verdi ut av det, må det jobbes aktivt med å evaluere og revidere de målene man har satt seg. Først da blir OKR et virkelig kraftig verktøy for å koordinere ulike enheter og lære av det man har lykkes godt eller dårlig med. Et vesentlig moment i OKR-implementering er derfor å sørge for gode rutiner og støtte brukere på ulike nivåer når de tar rammeverket i bruk.

Podcast: Er OKR for toppstyrt?

I denne episoden diskuterer vi hvordan OKR kan rulles ut med utgangspunkt i en utviklers opplevelse av at dette bare er nok et påfunn fra oven.

Podcast: Kan OKR implementeres bottom-up?

OKR kan også vokse frem som et grasrotinitiativ fordi enkeltteam ser nytteverdien av det og får med seg resten av organisasjonen.

bekk logo
I Bekk har vi tro på at organisasjoner har ulike behov og at det ikke finnes én vinneroppskrift som fungerer for alle. Vi jobber derfor tett sammen med kundene våre for å finne frem til løsninger som passer for dem.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med?
Hold deg oppdatert med faglig påfyll fra Bekk

Blogg

Podcast

LinkedIn

Nyhetsbrev